Her kan du finde oplysninger om medlemsskab, vedtægter m.m.

 

Vedtægter for Kulturisten

§1 Navn og hjemsted

Foreningen "Kulturisten" er en kulturforening med hjemsted i Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

§2 Formål

Det er foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer, foredrag, udstillinger m.v. at formidle kulturoplevelser.

§3 Driftsmidler

Foreningen tilvejebringer midler til driften ved kontingentbetaling, billetsalg, sponsorstøtte samt ved tilvejebringelse af tilskud fra offentlige og private midler.

§4 Medlemskab

Foreningen henvender sig til alle personer, som har interesse i foreningens formålsparagraf.

Alle personer kan optages som medlemmer i "Kulturisten".

Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsform.

Når kontingentet er betalt anses medlemskabet for etableret og medlemmet indtræder med rettigheder og pligter, som nærværende vedtægter giver.

§5 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned i Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter, med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Forelæggelse af revideret regnskab

Forelæggelse og godkendelse af budget

Valg af bestyrelsen og 2 suppleanter

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Indkomne forslag

Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel ved annonce i et lokalblad.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Indkommer et forslag senere kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Såfremt blot et medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning. Hvert medlem har kun en stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt den samlede bestyrelse ønsker dette, og skal afholdes, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller formanden samt et bestyrelsesmedlem skriftligt fordrer dette. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden. Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling, med de af forholdets natur følgende ændringer.

Bestyrelsens sekretær udfærdiger et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i en af formanden dertil autoriseret protokol.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære genrealforsamling for 2 år ad gangen. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, 4 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær straks efter valget.

Bestyrelsen afholder møde så ofte som påkrævet. Formanden eller sekretæren indkalder til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

§7 Budget og regnskab

Regnskabsåret følger foreningsåret.

Regnskab forelægges senest 1. marts til godkendelse for bestyrelsen, og det godkendte regnskab skal senest 5 dage før generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på et af bestyrelsen valgt sted.

Stedet oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§8 Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9 Foreningens aktivitetsniveau

Foreningen skal ved afholdelse af mindst 3 arrangementer om året, sikre sig at formålsparagraffen efterleves.

§10 Ændring af vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter bestemmelserne herom i nærværende vedtægter.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede på vedkommende generalforsamling og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Såfremt et forsalg om vedtægtsændring bliver vedtaget med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, men mindre end 50% af medlemmerne er mødt op, kan generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at indkalde en ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.

På den ekstraordinære generalforsamling kan samme forslag vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, selvom mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§11 Foreningens ophør

Beslutning om foreningens ophør træffes efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer.

Beslutningen om ophør af foreningens virke skal dog godkendes på en ny generalforsamling, der afholdes mindst 4 uger senere. Indkaldelse til denne generalforsamling kan lovligt ske samtidigt med indkaldelse til den første generalforsamling.

Et eventuelt overskud, efter betaling af foreningens gæld, overføres til Skarrild og Karstoft borgerforeninger

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt i Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter, Skolevejen 6, 6933 Kibæk den 19. dec. 2007 kl. 19.30.

Visse ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt i Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter, Skolevejen 6, 6933 Kibæk den 28. feb. 2008.

Peder Juul Mikkelsen Lars Laigård Pia Worm Peder Stærk Søren Taaning

Søren Toksvig Morten Meiner